Najważniejsze informacje dotyczące projektu wymiany młodzieży.

 

PRZEDSIĘWZIĘCIE PODEJMOWANE NA RZECZ DIALOGU I POROZUMIENIA W STOSUNKACH POLSKO-ROSYJSKICH "POLSKO-ROSYJSKA WYMIANA MŁODZIEŻY 2017"Okres współpracy: od 2017-05-10 r. do 2017-09-30 r.

Uczestnicy przedsięwzięcia:

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach,

Omski Państwowy Uniwersytet im F.M. Dostojewskiego w Omsku,

Świętokrzyskie Centrum Kształcenia "Uniwerek",

Gimnazjum nr 19 w Omsku

 

W wymianie wzięło udział  5 studentów kierunków pedagogika i praca socjalna z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach  wraz z jednym opiekunem oraz 5 studentów kierunku praca socjalna z Omskiego Państwowego Uniwersytetu im. F.M. Dostojewskiego w Omsku  wraz z jednym opiekunem, 5 uczniów ze ŚCK "Uniwerek" wraz z jednym opiekunem, oraz 5 uczniów z Gimnazjum Nr 19 w Omsku  wraz z jednym opiekunem.Opis przedsięwzięcia:
Celem realizacji przedsięwzięcia w projekcie  pt.: „Młodość nie wierzy starości”- jak  wykorzystać międzypokoleniowe różnice z korzyścią dla dzieci, rodziców i dziadków” jest wzajemna wymiana doświadczeń, interesujące metody pracy z młodzieżą oraz budowanie więzi poprzez wzajemne przełamanie barier integracji międzypokoleniowej. Przedsięwzięcie stwarza szanse i korzyści dla każdego pokolenia wzajemnego służenia sobie, bycia razem i prowadzenia nieustannego dialogu życia, dialogu duchowego i międzypokoleniowego. W procesie wymiany pokoleń następuje rozwój kulturalny i społeczny. Od najdawniejszych czasów najstarsze pokolenie służyło społeczeństwu swoją radą i doświadczeniem, dlatego otaczane było wielką czcią i godnością. Również i w dzisiejszych czasach relacje międzypokoleniowe są równie ważne, zarówno dla seniorów jak i młodego pokolenia. Wpływ starszego pokolenia na młode jest niezwykle cenny, gdyż wynika on ze wzajemnego przekazywania wartości, norm i zasad wspólnego życia, współpracy, wzajemnej akceptacji, silnych więzi międzypokoleniowych i wspólnego realizowania zadań koniecznych we wspólnotach: rodzinnej, pokoleniowej, wspólnocie narodu i państwa. Wszystkie te atrybuty mają pozytywny wpływ jednego pokolenia na drugie.

Przedsięwzięcie polegało na zorganizowaniu spotkań: młodzieży, studentów i dorosłych. W tym celu zorganizowane zostały dwa tygodniowe spotkania uczniów kształcących się w Świętokrzyskim Centrum Kształcenia „Uniwerek” w Kielcach i Gimnazjum Nr 19 w Omsku oraz studentów Omskiego Państwowego Uniwersytetu im. F.M. Dostojewskiego w Omsku (OMGU) i studentów z Uniwersytetu Jana  Kochanowskiego (UJK), studiujących na kierunkach: pedagogika i praca socjalna, posiadających obywatelstwo odpowiednio: Rzeczpospolitej Polskiej i Federacji Rosyjskiej, w wieku 13-26 lat, z udziałem czterech opiekunów (po dwóch z każdego kraju). Jedno ze spotkań miało miejsce w Omsku  (na terenie Federacji Rosyjskiej), drugie w Kielcach (na terenie Rzeczypospolitej Polskiej). W wymianie wzięło udział 20 uczestników, po 10 z każdego kraju  i 4 opiekunów. W trakcie wzajemnych wizyt studenci i młodzież poznali odwiedzane kraje i miasta, ich historię, kulturę i dziedzictwo. W Polsce odwiedzili miasto Kielce (Pałac Biskupów Krakowskich, Bazylikę Katedralną) i Chęciny (zamek królewski). Poznanie historii oraz kultury narodu polskiego pozwoliło studentom z Rosji zrozumieć złożoność wzajemnych relacji między naszymi narodami ukształtowanych poprzez wydarzenia z przeszłości oraz przełamać niekorzystne stereotypy dotyczące wzajemnego postrzegania się przez Polaków i Rosjan. W Omsku poznali wielokulturowość tego miasta. Zwiedzili świątynie Omska (cerkiew prawosławną, meczet muzułmański, kościół katolicki, zbór luterański,, kościół babtystów, synagogę żydowską), Centrum Kultury Syberyjskiej, Państwową Bibliotekę Naukową im. A. Puszkina. Odwiedzili także Centrum Kultury Polskiej „Polonez” i spotkali się z przedstawicielami omskiej Polonii.  Wizyty te pozwoliły studentom na zrozumienie złożoności relacji polsko - rosyjskich kształtowanych poprzez wspólne uczestniczenie w ważnych dla obydwu narodów wydarzeniach historycznych. Obiektywna dyskusja o przeszłości stanowi doskonały punkt wyjścia do dostrzeżenia pozytywów wynikających z wzajemnej współpracy w teraźniejszości i przyszłości. Efektem realizacji przedsięwzięcia jest wzbogacenie wiedzy uczestniczących w nim studentów i młodzieży na temat różnic międzypokoleniowych, umocnienie przekonania o niezwykłej wartości wynikającej z dzielenia się własnym doświadczeniem i samym sobą. Doświadczenia wyniesione z projektu powinny pozytywnie wpłynąć na rozwój przyszłych pedagogów i pracowników socjalnych. Kolejnym ważnym efektem są wytworzone pozytywne relacje między uczestnikami przedsięwzięcia. Zostały one wytworzone w  sposób bezpośredni, niewymuszony i kształtowane przy  wzajemnym poznawaniu odrębności kultur oraz wzajemnych doświadczeń Polaków i Rosjan. Celem obustronnych wizyt i spotkań jest również rozwijanie wzajemnych kontaktów i współpracy nie tylko pomiędzy samymi ich uczestnikami, ale również pomiędzy podmiotami z Polski i Rosji, zaangażowanymi w realizację programu wizyt. Nawiązany podczas projektu dialog pomiędzy młodymi przedstawicielami środowiska szkolnego i akademickiego z obu państw  pozwoli na utrzymywanie i pielęgnowanie trwałych kontaktów między nimi, przyczyni się do wzajemnego przezwyciężania barier, uprzedzeń czy panujących stereotypów, przy jednoczesnym poszanowaniu własnej odrębności kulturowej i narodowej. Zbudowane i wypracowane na bazie wspólnej realizacji przedsięwzięcia więzi  międzykulturowe  mogą być pozytywnym przykładem dla całego środowiska uniwersyteckiego i młodzieży szkolnej, dla otoczenia lokalnego: kieleckiego i omskiego – jego  mieszkańców, dla bliskich i rodzin studentów bezpośrednio zaangażowanych w wymianę, organizacji i instytucji.

Repozytorium

W tym miejscu możesz za darmo pobrać program oraz dokumenty organizacyjne.

Pobierz Program

Media

Obserwuj nas na portalach społecznościowych oraz oglądaj transmisję na żywo.

Live broadcast

I SPOŁECZNOŚĆ


Uniwersytet Jana Kochanowskiego 


Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского

JSN Pixel is designed by JoomlaShine.com