Przewidujemy wydanie materiałów pokonferencyjnych w formie recenzowanej monografii.   

Prosimy o przygotowanie tekstu artykułu według następujących zasad:

1. Dane o autorze: imię i nazwisko autora (-ów), nazwa i miejsce pracy, tytuł artykułu w języku polskim/rosyjskim i angielskim.

2. Część merytoryczna składająca się z następujących elementów:
a) streszczenie w języku polskim/rosyjskim i angielskim (do 500 znaków każde);
b) słowa kluczowe w języku polskim/rosyjskim i angielskim,
c) wstęp (krótkie omówienie celu badań i stosowanych pojęć),
d) materiał (tekst właściwy),
e) wnioski,
f) piśmiennictwo.

3. Edycja tekstu:
- objętość: maximum  20 000 znaków ze spacjami
- czcionka: Times New Roman, rozmiar 12, interlinia 1,5
- tekst: bez wyróżnień (pogrubienia i kursywy); akapity zaznaczone wyraźnymi wcięciami (tabulatorem), cyfry używane na początku zdania pisane słownie, znaki interpunkcji (kropka, przecinek, nawias) stawiane bezpośrednio po wyrazie. Tekst, tabele, ilustracje i wykresy - wyłącznie w edytorze Word oraz w kolorze czarno-białym, wykresy i ryciny nie powinny być umieszczanie w ramkach i nie mogą wykraczać poza margines artykułu. Nr tabeli oznaczony cyfrą arabską, a tytuł tabeli umieszczony nad tabelą (np. Tab. 1. Populacja badanych). Rycina, zdjęcie, wykres oznaczony cyfrą arabską a podpis umieszczony pod wykresem/ryciną/zdjęciem.
- piśmiennictwo: numerowane, w porządku alfabetycznym umieszczone na końcu tekstu:
1. Adamski F., Rodzina. Wymiar społeczno - kulturowy, Wydawnictwo UJ, Kraków 2002
2. Kawula S., Wychowanie - wspomaganie rozwoju, „Problemy Opiekuńczo Wychowawcze", nr 4, 1997, s. 12-18
3. Twardowski A., Sytuacja rodzin dzieci niepełnosprawnych, [w:] I. Obuchowska (red.), Dziecko niepełnosprawne w rodzinie, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1999
(w przypadku trzech i więcej autorów należy wpisać tylko pierwszego autora i skrót „i wsp.", np.: Giza-Poleszczuk A. i wsp., Strategie i system. Polacy w obliczu zmiany społecznej, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2000), oraz dokumentacja bibliograficzna w tekście: (Twardowski 1999)

Nieuwzględnienie powyższych zasad spowoduje zwrot pracy do autora.

Wszystkie materiały przedstawione do druku będą przedmiotem recenzji. Rada Redakcyjna zastrzega sobie prawo do korekty językowej, graficznej i układu tekstu.
Za publikowane prace autorzy nie otrzymują honorarium.

Artykuły prosimy przesyłać pocztą elektroniczną na adres:   w nieprzekraczalnym terminie do 30 września 2019 r.

Istnieje możliwość zamieszczenia w monografii kilku artykułów za dodatkową opłatą (300,- zł za każdy kolejny artykuł). Wniesienie opłaty konferencyjnej jest warunkiem druku pracy. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Sekretarzami konferencji lub przewodniczącym drogą elektroniczną.

Dla uczestników spoza UE istnieje możliwość publikacji artykułu bez czynnego udziału w konferencji za opłatą w kwocie: dla tekstów do 10.000 znaków – 35 euro, dla tekstów do 20.000 znaków – 70 euro.

Pobierz dokumenty


Uniwersytet Jana Kochanowskiego 


Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского

JSN Pixel is designed by JoomlaShine.com