Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Państwowy Uniwersytet im. F. Dostojewskiego w Omsku

 


Program III Międzynarodowej Konferencji Naukowej

Edukacja akademicka dla społeczeństwa.

Kształcenie, wychowanie, opieka

Podzamcze 6-7 listopada 2019 r.

 

 

6 listopada 2019 r.

9.30 – 10.00 –   Rejestracja uczestników

10.00 – 10.30 – Otwarcie konferencji Prof. UJK dr hab. Sławomir Koziej         

                               Wystąpienia gości i współorganizatorów konferencji

10.30 – 11.30 – Obrady plenarne

Przewodniczą:    Prof. UJK dr hab. Sławomir Koziej К.пс.н, доцент Елена Асмаковец 

 

Д.п.н., профессор Емилия Рангелова (София, Болгария), Oбразование и становление профессионала в высшей школе

 Д.пс.н., профессор Лариса Митина (Москва, Россия), Развитие образования в условиях поколенческих сдвигов: проблемы и решения

Prof. UPH dr hab. Tamara Zacharuk (Siedlce, Polska), Edukacja włączająca studentów dla społeczeństwa

Д.п.н., профессор Анатолий Сманцер (Минск, Республика Беларусь), Психолого-педагогические аспекты профессионального развития и саморазвития будущего педагога 

 

11.30 – 11.45 – Przerwa kawowa

11.45 – 13.00 – Obrady plenarne

 

Przewodniczą:  Д.пс.н., профессор Лариса Митина  Prof. UPH dr hab. Tamara Zacharuk

 

Prof. UJK dr hab. Sławomir Koziej (Kielce, Polska), Forum studentów jako przykład wykorzystywania internetu do poszukiwania rozwiązań studenckich problemów

Д.п.н., доцент Божидара Кривирадева, К.п.н., доцент Йонка Първанова (София, Болгария), Удовлетвореност от труда в организации для социальная работа – оценка служителей

Prof. UMCS dr hab.  Jolanta Andrzejewska (Lublin, Polska), Aktywność studentów w projektach edukacyjnych

К.пс.н, доцент Елена Асмаковец (Омск, Россия), Готовность к работе с людьми с ограниченными возможностями здоровья специалистов в области социальной работы России и Польши

 

13.00 – 14.00 – Wizyta w przedszkolu

14.00 – 15.00 – Obiad

15.30-17.00 – Obrady w sekcjach  

 

Sekcja 1

EDUKACJA I ROZWÓJ ZAWODOWY

Przewodniczą:    Prof. UJK dr hab. Barbara Skałbania Д.п.н., доцент Светлана Невдах

 

Dr Ewa Jówko (Siedlce, Polska), Rozwijanie kompetencji opiekuna osoby starszej remedium dla ekskluzji społecznej społeczeństwa

К.пс.н, доцент Татьяна Авдулова (Москва, Россия), Взаимосвязь многозадачности, рефлексивности и интернет активности в юности

Dr Małgorzata Wiśniewska (Siedlce, Polska), Kompetencje opiekuna - uchodźcy w projekcie UPH w Siedlcach

Ph.D., associate professor Еlena Zheleva (Varna, Bulgaria), Formation of professional competences in the future health specialists by the methodology of health care training

Dr Anna Wołpiuk-Ochocińska (Rzeszów, Polska), Poziom poczucia szczęścia i jego uwarunkowania u wychowanków domów dziecka i rodzin zastępczych na przykładzie dzieci i młodzieży z okolic Rzeszowa

Ph.D  Julia Filatova (Yaroslavl, Russia),The role of the communicative and conflicting competencies of the doctor in the formation of clinical thinking

Dr Beata Bocian-Waszkiewicz (Siedlce, Polska), Współpraca nauczycieli i specjalistów w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dziecku ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Dr Anna Wańczyk-Welc (Rzeszów, Polska), Kompetencje wychowawcze rodziców dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

К.п.н., доцент Наталья Гребенникова, Лариса Воробьева  (Омск, Россия), Профессиональная готовность педагогов адаптивной школы

Dr Jacek Szkurłat (Kielce, Polska), Migracje powrotne Polaków - doświadczenia zawodowe

Светлана Чмыхало (Смоленск, Россия), Самообразование педагога как условие профессионального роста

Наталья Шурлакова (Омск, Россия), Феномен профессиональной готовности специалиста: современные российские подходы 

Екатерина Шипицына (Омск, Россия), Личные ресурсы специалистов в области социальной работы как средство повышения качества социального обслуживания

  

Sekcja 2

EDUKACJA W SZKOLE WYŻSZEJ

 

Przewodniczą:   Prof. UJK dr hab. Paulina Forma К.пс.н., доцент Оксана Анисимова

 

Dr inż. Tomasz Warzocha (Rzeszów, Polska), Nowoczesne technologie w cyfrowej społeczności zawodu nauczyciela akademickiego

К.п.н., доцент Людмила Селиванова (Смоленск, Россия), Психолого-педагогическое сопровождение девиктимизации студентов вузов

Dr Izabela Jaros (Kielce, Polska), Potencjał i bariery akademickich kursów internetowych z perspektywy studentów pedagogiki UJK

К.пс.н., доцент Оксана Анисимова (Смоленск, Россия), Психологические факторы возникновения виктимного поведения студентов

Dr Aneta Niewęgłowska (Siedlce, Polska), Innowacje akademickie w kształceniu studentów

Dr inż. Tomasz Warzocha (Rzeszów, Polska), Dr Anna Winiarczyk (Kielce, Polska), Akademicki proces kształcenia kandydatów na nauczycieli w zakresie stosowania TIK w edukacji - w świetle badań studentów UJK w Kielcach i UR

Dr Katarzyna Rogozińska (Kielce, Polska), O potrzebie kształcenia studentów – przyszłych nauczycieli Edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej w zakresie emisji głosu

К. полит.н., доцент Сергей Бойко (Москва, Россия), К.пс.н., доцент Юлия Полещук (Минск, Республика Беларусь) Профессиональная направленность студентов социономических профессий

Mgr Urszula Dworska-Kaczmarczyk (Kraków, Polska), Więź z regionem jako wartość w opiniach studentów pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Михаил Самохин (Рославль, Rosja),Особенности экзаменационного стресса у студентов медицинских техникумов

 

Sekcja 3

EDUKACJA NA RÓŻNYCH ETAPACH ŻYCIA

 

Przewodniczą:    Prof. UJK dr hab. Mirosław Zbigniew Babiarz Д.п.н., доцент Божидара Кривирадева

                             

К.п.н., доцент Зоя Лукашеня (Баранович, Республика Беларусь), Роль консалтинга в развитии организационной культуры образовательного учреждения

Dr Katarzyna Rogozińska (Kielce, Polska), Muzyka wśród dzieci w młodszym wieku szkolnym – refleksje

К.пс.н., доцент Гузелия Хузеева (Москва, Россия), Социализация дошкольников в современном информационном пространстве: представления и компетентность

Dr Waldemar Lib (Rzeszów, Polska), Znajomość pojęć informatycznych przez licealistów - sprawozdanie z badań pilotażowych

К.пс.н., доцент Елена Изотова (Москва, Россия), Формирование социокультурного норматива выражения эмоций у детей и подростков

Dr Anna Winiarczyk (Kielce, Polska), Multimedia w procesie nauczania techniki

К.пс.н, Георгий Митин, К.пс.н, Галина Зульфина (Москва, Россия), Cоздание полисубъектной общности «педагог-учащийся» как психологическое условие преемственности поколений 

К.пс.н,  доцент Галина Молчанова (Москва, Россия), Мотивы показного потребления в дисгармоничной семье

К.пс.н., доцент Татьяна Сидорчук (Смоленск, Россия), Мария Сидорчук (Смоленск, Россия), Роль цветовой коммуникации в создании благоприятной образовательной среды для пожилых людей

К.м.н., доцент Наталья Александрова (Омск, Россия), Интегративная модель социально направленной детской психотерапии

К.пс.н., доцент Вера Лемиш (Омск, Россия), Негативные эмоции и способы их преодоления в период ранней и поздней взрослости: сравнительный анализ

Mgr Paweł Garbuzik (Kielce, Polska), Edukacja międzykulturowa jako wyzwanie i odpowiedź na zjawisko wielokulturowości

Карина Захарченко (Москва, Россия), Восприятие родительской позиции как фактор идентичности у юношей и девушек

Татьяна Ковалева (Рославль, Rosja), Нравственно-правовое воспитание младших школьников

 

17.00 -17.15 – Przerwa kawowa

17.15 -18.45 – Obrady w sekcjach

19.30 – Uroczysta kolacja

 

7 listopada 2019 r.

9.00 – 11.00 – Obrady plenarne

Przewodniczą:    Д.п.н., профессор Анатолий Сманцер Prof. UPH dr hab. Sławomir Sobczak

 

Д.п.н., профессор  Инна Федотенко, К.п.н., доцент Ирина Югфельд (Тула, Россия), Развитие коммуникативной компетентности современных студентов

Prof. UJK dr hab. Barbara Skałbania (Kielce, Polska), Edukacja inkluzyjna -między ideą a praktyką

Prof. UPH dr hab. Sławomir Sobczak (Siedlce, Polska), Postawy rodzicielskie a poziom agresji dzieci

Д.п.н., доцент Светлана Невдах (Минск, Республика Беларусь), Педагогическое сопровождение самообразовательной деятельности слушателей в условиях дополнительного образования взрослых

Prof. UJK dr hab. Mirosław Zbigniew Babiarz (Kielce, Polska), Poczucie odpowiedzialności rodziców za rozwój ich dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Wybrane aspekty

Prof. UJK dr hab. Paulina Forma (Kielce, Polska), Edukacja kulturowa wobec wyzwań współczesności

Д.пс.н., профессор Сергей Кудинов (Москва, Россия), К.п.н., доцент Ольга Михайлова (Москва, Россия), Сафи Сафия Мухаммад (Москва, Россия), Характеристики проявлений агрессивности и самоотношения у арабских подростков

 

11.00 – 11.15 – Przerwa kawowa

11.15 – 13.30 – Prezentacja zasobów Regionu Świętokrzyskiego - ,,Wietrznia”

13.30 – 14.30 – Obiad

14.30 – 15.00 – Podsumowanie konferencji i sprawozdania z obrad sekcji

Przewodniczą:    Prof. UJK dr hab. Sławomir Koziej К.пс.н, доцент Елена Асмаковец

 

15.00  –  Zakończenie konferencji

15.15 –  Zwiedzanie Centrum Naukowo-Technologicznego w Podzamczu

 

Program konferencji może ulec zmianie. Za niedogodności, z góry, przepraszamy. 


Uniwersytet Jana Kochanowskiego 


Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского

JSN Pixel is designed by JoomlaShine.com